2010년 9월 14일 화요일

Hội nghị thượng đỉnh G20 Jingak giấy ở Seoul để cầu nguyện cho sự thành công của Dành cho việc cầu nguyện sẽ sang.

loài Jingak đến từ 20 Tháng 11 đến 7 ngày
49 ngày ở các quốc gia bên trái tim "với một nguyện quốc gia để vượt qua khó khăn
Hội nghị thượng đỉnh G20 để cầu nguyện cho sự thành công của quốc gia ghi Jinho
Bonghaeng để nói.

Jingak này, bảy loài ca ngợi từ Seoul, bao gồm các quốc gia và
Một thông cáo gửi đến các đường phía trước mỗi trái tim
Cầu nguyện được yêu cầu tham gia tích cực vào sự bất tử cho biết.

Ngoài thời gian dành cho các loài jingak
Jeongsong thực hiện như dự định và đang có kế hoạch tiến hành với nó.

댓글 없음:

댓글 쓰기