2010년 9월 16일 목요일

Lotte Hotel


8. Lotte Hotel
● Địa điểm - Jung-gu Seoul
● khách sạn Lotte, một tầng hầm và hansikdang 'Hibiscus syriacus' của tháng mười một tới lầu 5, 38 tầng của khách sạn di chuyển tốt nhất. Đơn vị trí nhà hàng thiết kế và phát triển đơn cũng như thay đổi, đào tạo nhân viên, và một công việc hoàn toàn mới, được tài trợ cân bằng ở trên 5 tỷ won.


댓글 없음:

댓글 쓰기