2010년 9월 15일 수요일

- New Audi A8 Quattro 4.2FSI.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul tại Hàn Quốc trong giao thức đầu tiên và lựa chọn các loại xe Audi Quattro NEW A8 4.2FSI.
Audi A8 mới sẽ được phát hành tại Hàn Quốc trong tháng mười một là mô hình mới nhất trong tám năm pulcheinjidoen và phí bảo hiểm sedan lớn, hội nghị thượng đỉnh G20 với lãnh đạo thế giới tại Đức, với trực tiếp nên được trên không.

댓글 없음:

댓글 쓰기