2010년 10월 4일 월요일

Cảnh sát, G20 gaphobisang sau tám ngày.

Cảnh sát bảo đảm hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào tháng tới, Ngày 06-ngày 13 tháng 8 ngày kể từ ngày đăng gaphobisangeul nói.

Gaphobisangeun đặt tất cả các nhân viên cảnh sát về chế độ chờ để vào nghị định là mức cao nhất.

Daimyo trạm cảnh sát huyện, công an làm việc trong thời gian này, việc tuần tra cảnh sát địa phương các sự kiện về an toàn công cộng và an ninh trên dongwondwae lớn báo cáo rằng một không gian có thể gây ra rạn nứt với công việc tuần tra các trợ lý an ninh đã chứng tỏ được rằng những cam kết.

Cảnh sát phụ trợ nhân viên nếu sinh viên đại học và các chuyên ngành liên quan đến cảnh sát, chẳng hạn như tuần tra bảo vệ ban đêm tự nguyện của quốc gia 14 triệu người tham gia trong việc truyền bá ra các kế hoạch.

댓글 없음:

댓글 쓰기