2010년 10월 4일 월요일

`` Tác động kinh tế của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul lên đến ₩ 24600000000000.

Các Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung vào hội nghị thượng đỉnh G20 thứ 15 được tổ chức tại Seoul, cũng như nâng cao thương hiệu quốc gia, ít nhất là 21.000.000.005.576 tỷ đồng lên đến 24639500000000 ₩ từ trực tiếp và gián tiếp hiệu quả kinh tế dự kiến sẽ mang lại cho biết.

Samsung Viện Nghiên cứu thành công hội nghị thượng đỉnh G20 về tác động trực tiếp của các sự kiện chính của các đại biểu nước ngoài của hội nghị, chi tiêu ₩ 49000000000 và 53300000000 ₩ tiếp theo giá trị gia tăng để đạt 102.300.000.000 ₩ trong tổng số được phân tích.


▲ truyền thông của công ty, có hiệu lực từ 1.073,8-1239000000000 tăng hiệu quả xuất khẩu giành thắng ▲ ▲ 18958700000000-21875500000000 chi phí tài trợ nước ngoài và ảnh hưởng gián tiếp của 1422800000000 ₩ ít nhất là 21.000.000.004.553 tỷ tác động kinh tế Như nhiều người dự đoán sẽ đạt ₩ 24537300000000.

21000000000000 ₩ hơn giá trị kinh tế của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul trong sự phát triển lâu dài, kinh tế tại Hàn Quốc (năm 2009) và ảnh hưởng của tăng p 2% và 112.000 việc làm trong các con chó trong nước cũng giống như tiền bạc.

Điều này dẫn đến một chiếc xe hàng năm (Hyundai Sonata tiêu chuẩn), 1.000.000 đồng, 300.000 tấn siêu tàu chở dầu 165 (1 cho mỗi $ 110,000,000) để xuất khẩu hiệu quả tương tự, và Samsung Electronics lợi nhuận trong năm 2009 vượt quá hai lần số tiền củađược.

Ngoài ra, Samsung Viện nghiên cứu của hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại 19 của hiện tại gồm 30 quốc gia và ở trên đầu trang của các thương hiệu quốc gia trong nước dự kiến sẽ tăng 2-3 bước, và tập trung của bảo hiểm phương tiện truyền thông thế giới vào quốc gia trở nên quá nhiều của bán đảo của các rủi ro về địa chính trị dự kiến sẽ suy giảm.

Đặc biệt, cũng như tác động kinh tế để truyền cảm hứng cho niềm tự hào quốc gia ▲ ▲ ▲ mở rộng phát triển tương lai của công ty tu luyện một tư duy toàn cầu ▲ Hàn Quốc giảm nhẹ mất an ninh kinh tế của các giá trị cơ cấu giá trị kinh tế phi vật thể và không thể tính toán, rất nhiều vượt qua 24000000000000, ông cho biết .

댓글 없음:

댓글 쓰기