2010년 11월 11일 목요일

Chào mừng các bạn tiếp nhận vào ngày 11, Bảo tàng Quốc gia ở Yongsan, cuộc họp lần thứ 12, tối và tất cả các sự kiện tại COEX


Tổng thống Lee, Bảo tàng Quốc gia ở Yongsan, cùng với 33 quốc gia, 13 nước, bao gồm đại diện của các tổ chức quốc tế và hàng đầu khác của tổ chức đón nhận 140 người và G20.

댓글 없음:

댓글 쓰기