2010년 11월 10일 수요일

Của thế giới và tai mắt ở Seoul trao đổi đàm phán '.


Di tích lịch sử Seoul G20 (G20) Hội nghị thượng đỉnh của màn hoa hồng.
Tân kể từ khi ký kết các sự kiện quốc tế lớn nhất tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo thế giới và đứng đầu tổ chức quốc tế để giải quyết toàn cầu đầu matdaenda khủng hoảng tài chính. Ngoài ra tỷ lệ của thế giới phương tiện truyền thông chính hướng dẫn haebeopin thâm hụt đang quan tâm về những gì sẽ được cung cấp.

댓글 없음:

댓글 쓰기