2010년 11월 10일 수요일

Galaxy tab xuất hiện trên các Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh.


Sheraton Grande Walkerhill Seoul vào gwangjangdong G20 11 Kinh doanh Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Seoul, hội nghị đầu tiên về thương mại và đầu tư Bộ phận gần đây, Samsung Electronics của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi động một máy tính bảng 'Galaxy Tab' của từng vị trí Giám đốc điều hành đã hoạt động trong mọi thể.

댓글 없음:

댓글 쓰기