2010년 11월 10일 수요일

Obama khuyến khích người lính.


Đối với các hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul, thăm Hàn Quốc vào Tổng thống Mỹ thứ 11 đến thăm Seoul, Yongsan nhân viên quân sự Mỹ được khuyến khích để bắt tay.

댓글 없음:

댓글 쓰기