2010년 11월 11일 목요일

Đối với tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ được thảo luận về phối hợp chính sách.

09:00 ngày hội nghị thượng đỉnh G20 Tổng thống thứ 12 tại Seoul để bắt đầu một phiên mở cửa ngày trên chương trình nghị sự để giới thiệu các nhà lãnh đạo thế giới đã tổ chức một cuộc thảo luận sinh động.

Sau phát biểu của Chủ tịch các Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) Tổng thư ký Angel thần kinh đệm cải cách cơ cấu của khuôn khổ báo cáo và nước đồng chủ tịch, Canada, Ấn Độ, và thảo luận tự do của các nhà lãnh đạo thế giới đã được tiến hành.

Tỷ lệ trong các cuộc tranh luận tổng thống kỳ họp này để thảo luận về tiến bộ trong việc giải quyết sự mất cân bằng toàn cầu, bao gồm nhu cầu, ông nói. Cũng như khai thác các nguồn tăng trưởng mới và phát triển thông qua nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục là một tương lai hợp tác quốc tế thông qua đánh giá chung của G20 được tăng cường, ông nói.

댓글 없음:

댓글 쓰기