2010년 11월 10일 수요일

Phát biểu khai mạc Tổng thống đó


Gwangjangdong gu, Seoul, Tổng thống Lee Myung-bak vào ngày 11 tại Khách sạn Sheraton Walkerhill, Seoul, G20, và địa chỉ mở tại phiên khai mạc toàn thể là Mitt. Sau phiên khai mạc toàn thể để đạt được các công ty tăng trưởng bền vững cân bằng với chủ đề về vai trò của Giám đốc điều hành (CEO) tập hợp về Thương mại và Đầu tư, tài chính, màu xanh lá cây tăng trưởng, và chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, và 4 được thảo luận.

댓글 없음:

댓글 쓰기