2010년 11월 10일 수요일

Tần số, và cải cách quy định tài chính dự kiến sẽ kết thúc.


Tài chính Chủ tịch ở các tần số của 11 đường ruột Media Center ở Seoul, Samsung-G20 G20 cuộc họp tài chính toàn cầu cải cách quy định đã được thông báo về các cuộc thảo luận.

댓글 없음:

댓글 쓰기