2011년 5월 18일 수요일

Khả năng cạnh tranh quốc gia, Hàn Quốc đứng thứ 22.

Nam Triều Tiên Thụy Sĩ Viện Quốc tế về Phát triển Quản lý (IMD) năm 2011 được phát hành bởi các lực cạnh tranh quốc gia trong năm ngoái, tăng từ dưới 1 trên 22 chiếm cao nhất từng được ghi nhận.

Được đăng bởi IMD ngày 18 'Khả năng cạnh tranh quốc gia 2011' trong số các thang điểm 100, theo Hàn Quốc đã nhận được 78,5 điểm trên 22 trong số 59 nước được khảo sát.Điều này đã được so với năm trước tăng cầu thang một, Hàn Quốc trong sunwida học cao nhất kể từ năm 1997.

Trong số các loại đánh giá bốn năm ngoái, chính phủ hiệu quả, hiệu quả kinh doanh, tương ứng, so với bốn bước, một cầu thang bên phải trên số 26 và 22 đã dẫn đến bảng xếp hạng khả năng cạnh tranh tăng lên.

Cơ sở hạ tầng đã được xếp hạng trong 20 liên tiếp ba năm, kinh tế thực hiện trong năm qua, 25 đã giảm hơn 4 bước.

Đánh giá khả năng cạnh tranh của IMD, nhưng nó cũng chỉ ra một số hạn chế của bể Thụy Sĩ cho rằng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về "Báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia, so với khả năng cạnh tranh của các nước để xác định các tài liệu được coi là uy tín nhất.

댓글 없음:

댓글 쓰기